Suphawut.com/GVB/Gayly/Thai Gay Cultures/Feminizing Your Given Male Thai Names

Gayly

Gayly

Gayly

วัฒนธรรมของเกย์ไทย - Thai Gay Cultures

กลการแปลงชื่อชายให้เป็นสมญาหญิงประจำตัว
(Feminizing Your Thai Male Given Names)

เคยลองนึกดูเล่น ๆ บ้างไหมว่า ชื่อชายของคุณนั้น มีเวอร์ชั่นหญิงว่าอะไร? :-) การแปลงชื่อชายให้เป็นหญิงนั้น เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่พบเห็นได้ในเกย์ไทย อาจจะไม่ทุกกลุ่ม แต่ก็หลายกลุ่ม. เหตุผลเบื้องต้นในการแปรและแปลงชื่อนั้นก็อาจเป็นเพราะ เกย์ไทยหลายต่อหลายคน มีความรู้สึกลึก ๆ เยี่ยงสตรีเพศ. การแปลงชื่อชายของตนจึงน่าจะเป็นการตอบสนองความปรารถนาเชิงอิตถีลิงค์รูปแบบหนึ่ง คือ ได้กระเถิบเข้าไปใกล้ความเป็นสตรีเพศมากขึ้นอีกขั้น (เพราะความเป็นจริงนั้นยังแปลง 'อย่างอื่น' มิได้...สำหรับบางคน). เหตุผลสามัญอีกประการก็คือ เป็นสิ่งที่ทำแล้วหฤหรรษ์ดีในกลุ่ม. เวลารวมตัวสังสรรค์พร้อมหน้ากัน ก็จะมีการเรียกขานฉายาหญิงของแต่ละคนกันอย่างสนุกสนาน ครึกครื้น เปี่ยมสีสัน จัดเป็น expression of endearment ในกลุ่มอีกแบบหนึ่ง (นอกเหนือไปจากการใช้คำว่า 'อี' นำหน้าชื่อของเพื่อนสนิทที่ตนเรียก ซึ่งในกลุ่มด้วยกันแล้ว ถือว่าไม่หยาบคาย แต่เป็นการแสดงความสนิทสนม). ฉายาแปลงบางฉายา ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีความหมาย หรือถูกหลักสมาส-สนธิแต่อย่างใด เพียงแต่ขอให้มีรากชื่อชายจริงเหลืออยู่หย่อมนึง และฟังแล้วเลิศรูหูรูสมิแล เป็นพอ.

คำเตือน: ชื่อบางชื่อทางคอลัมน์ขวามือนั้น ไม่ควรนำเอาไปตั้งชื่อลูกเป็นอันขาด!

ชื่อชายจริง

สมญาหญิงแปลง

นายกมล

กมลา, กมลพร, กมลาภรณ์, กมลชนก, กมลมาศ, กมลมาลย์, เกศกมล

นายกริช

กรชฎาพร, กริชดาภรณ์

นายกฤษณ์, กริช

กฤษณา, กฤษณีนาฎ, กรชฎาพร, กฤษฎี

นายกิตติ

กฤตติกา, กิตติกร

นายกิตติชัย

กีรติชนา, กิตติชยา

นายกุลบุตร

กุลบุตรี, กุลธิดา

นายเกตุ

เกศราพร, เกตุมมณี

นายโกศล

โกสุม, กุสุมา, กุสุมากร

นายไกรสิงห์

แก้วไกวัล

นายขวัญชัย

ขวัญทิพย์, ขวัญแก้ว, ขวัญประดับ, ขวัญฉาย, ขวัญฉาบ,
ขวัญเคลือบ, ขวัญคล้อง

นายคำรน

คำประกอง, คำสคราญ, คำรนศรี

นายจรัญ

จรัญญา, จรัญญุตา

นายจรูญ, จำรูญ

จารุณี

นายจุฬา

จุฬาฬีวัลย์

นายเจริญ

เจริญจิตรา, เจริญรัศมี

นายฉัตรเฉลิม

ฉัตรสุมาลย์, ฉัตรชฏา, ฉัตรสุดา, ฉัตรมณี, ฉัตรปาณี

นายชม

ชไมพร

นายชัฏ 

ชฎาพร

นายชาญวิทย์

ชาญาพร

นายชาตรี

ชฎารักษ์

นายชาย

ชายาพร, ชาริญา, ชรินทร์ญา

นายชูชัย

ชูศรี, ชูใจ, ชูลักษณ์

นายเชาว์

เชาว์สิริ

นายเชาวลิตร์

เชาวลักษณ์

นายเชิดชัย

ชยามา

นายณัฐพล ณัฐภัสสร

นายเด่น

เด่นดวงประภา

นายตวง

ตวงทิพย์

นายถวัลย์

วรรณฤดี

นายทิพวัตร

ทิพย์วรรณ

นายนพ

นพวรรณ, นภาวรรณ

นายนฤเบศร์

นฤมล, นิรมล

นายนวรัตน์

นวลปรางค์

นายนิธิ

นิธิภา, นิตย์ฐินันทน์

นายนิรันดร์

นิรัดราณี, นิรันดร์ลักษณ์, นิสาชล

นายบวร

วรสิริศรี

นายปฐมชัย

ปัทมามาลย์

นายปราชญ์

ปราชญาพร

นายปริตร์

ปารีส (Paris)

นายปัญญา

ปัญจกัลยานี, ปริญา

นายปาน

ปานรพี

นายปิยะ

ปิยาสุนี

นายเปรม

เปรมสุภา, เปรมจิตร์, เปรมปริยา

นายผดุงศักดิ์

ปรุงทิพย์

นายพนิต

พนิตนันท์

นายพิชัย

พิชยาพร

นายเพชร

เพชรา, พิชรา

นายภักดี

พักตร์พิมล, พักตร์พิศ, ภักดีลดา, ภักดิ์ภัสดา (ซื่อสัตย์กับผู้ชายของตน ไม่สนชายอื่น:

นายมนต์ชัย

มนทิรา, มณฑาณี

นายเมฆินทร์

เมขลา

นายเมธา

เมธาวี, เมทนี, มัทนา, มัทรี

นายเมษ

เมษา

นายยอดชาย

ยอดมณี

นายรอง

รองรัตน์

นายรักษ์

กุลรักษา

นายรักษ์ธรรม

ธรรมธารี, ธรรมริน (Tamarind แปลว่า มะขามเปรี้ยวปรี๊ด)

นายราม

สีดา :D

นายรุ่งชัย

รุ่งนภา, รุ่งรัตน์

นายลักษณ์

ลักษณาพร, ลักษณีนาฎ, เยาวลักษณ์

นายวัลลภ

วัลลภา, วัลลีลักษณ์

นายวายุเทพ

วาววดี

นายวิฑูรย์

วิมลทิพย์

นายวิทย์

สาวิตรี

นายวิริยะ

วิริญญา

นายวิลาส

วิลาสินี

นายศักดิ์ชาย

ศักดิ์สินี

นายสนั่น

ศันสนีย์

นายสมเกียรติ

กีรติ

นายสมบุญ

บุญจิรา, บูลย์จีรา

นายสมศักดิ์

ศักดินีศรี

นายสฤษดิ์

สรวงสุดา

นายสวัสดิ์

งามสวัสดิ์

นายสันต์

ศัลยา

นายสันติสุข, สันติชัย

สวรรยาภรณ์

นายสุชาติ

สุชาดา

นายสุทัศน์

สุธาสินี

นายสุนัย

สุนัยนา, สุเนตรา

นายสุรศักดิ์

สุรีรัตน์

นายสุวิทย์

สุวิชชา

นายหนุ่ม

นุ่มอนงค์, นุ่มนุช

นายอดิสรณ์

อดิศรี, อลิศรา, อัปสราลักษณ์

นายอนุรักษ์

อนุรักษา, นุชฎา, อนุชแน่งพธูเธอ

นายอรุณ

อรุณี, อรุณีนาฎ

นายอัครพล

อันตราคนี

นายอังคาร

อังคณา

นายอาทิตย์

อาทิตา, อาเทตยา, จันทร์เพ็ญ, โพยมหยาดหล้า

นายอานันท์, อานนท์

อารยา, อาริยา, นันทนาพร

นายอาลักษณ์

อารีรัตน์

นายอำนาจ

อัญชลีกร, อัญชุลีพร

นายเอกบุตร

เอกบุตรี, บุษบาบัน

นายเอกรัฐ

รัชนี, รัชฎาพร

Punlom

Picture Horizontal Line

Suphawut.com: Home Suphawut.com Gayly Venomously BryonyTrinity Gayly Venomously BryonyTrinity The Perfectionist's Sanctuary The Perfectionist's Sanctuary
English to Thai Translation | Thai to English Translation Bilingual Translations My English & Thai Poetry Poetry Digital Photo Galleries Digital Photography
Art & Graphic Design Art & Design Gallery New Stuff on Suphawut.com What's New?
Click to Search My Site Site Search Suphawut.com's Site Map Site Map    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Authored, designed and maintained by Bryan.
All Web contents © 2001- Bryan Wathabunditkul. All rights reserved.
No part of this Web site may be reproduced, in any forms or by any means,
without permission in writing from me.


Feel free to e-mail me :-)