Suphawut.com/Poetry/Thai/Tub Khwon/Pra-tub Khwon - ประทับขวัญ

พระตำหนักทับขวัญในสีโทนครามแก่ดอกอัญชัน

ประทับขวัญ


๏ ขอเดชะฝ่าละอองพระบาท
วโรกาสพระประทับ ณ ทับขวัญ
ประทับมิ่งมงคลอุบลวรรณ
ประทับกลางใจนิรันดร์ไม่โรยรา

๏ ประทับซอทรงซอก็ปราโมทย์
ประทับโสตดั่งกรรซิบทิพย์ภาษา
ชะลอรุ่งกรุงกษัตริย์รัตนา
บุหลันลอยเลื่อนฟ้ามาโลมดิน

๏ ประทับแก้วกวีวงศ์ทรงอักษร
ก็กำจรกระแจะจันทน์วรรณศิลป์
ประทับแก้วแววตาแก่ธานิน
คือสุหร่ายโรยริน ณ ถิ่นแล้ง
พระตำหนักทับขวัญในสีโทนน้ำตาลเปลือกอ้อย
๏ คือความงามความไพเราะเฉพาะจิต
ซึ้งสนิทในสายเลือดไม่เหือดแห้ง
สายเลือดไทยคนไทยไม่เคยแปลง
ไม่เคยเปลี่ยนประจักษ์แจ้งประจำใจ

๏ เพียงพระบาทยาตรย่างมากลางเหย้า
คือพระบาทยาตรเข้าสู่สมัย
เชื่อมอดีตปัจจุบันบรรพไทย
เชื่อมสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ให้คงควร

๏ พระขวัญเอยขวัญมิ่งมงคลสมัย
ประทับในพระตำหนักศักดิ์สงวน
ร่มลานจันทน์ปรุงจันทน์มารัญจวน
อัญเชิญชวนชื่นพระทัยให้เพลินชม
พระตำหนักทับขวัญในสีโทนม่วงดอกตะแบก
๏ งามเสงี่ยมเฟี้ยมฝาสง่าแฝง
รวมน้ำแรงรวมวิญญาณผสานผสม
ระเบียงรื่นพื้นชานจั่วป้านลม
ฝาประกนเกลากลมร่มเชิงกลอน

๏ พระขวัญเอยขวัญรับประทับขวัญ
ปรุงประทิ่นกลิ่นจันทน์บรรจถรณ์
สถิตทิพย์พสุธาสถาพร
ร่มนาครบริรักษ์ ณ ภาคนี้

๏ ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ
เอกราช เอกลักษณ์ เอกศักดิ์ศรี
เป็นคันฉ่องส่องความงามและความดี
เป็นโคมฉายช่วยชี้วิถีชน
พระตำหนักทับขวัญในสีโทนเขียวใบตองเข้ม
๏ สรรพสมโภชโสรจสรงทรงพิทักษ์
พระตำหนักทับขวัญบรรเจิดหน
พระขวัญเหย้าเพราพริ้งมิ่งมณฑล
ประทับบนทับขวัญนิรันดร์เทอญฯ๛


เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗


ขอขอบคุณ อาจารย์ศุภกาญจน์ ผาทอง (น้องจ๋า) แห่งภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม ที่กรุณาช่วยคัดและพิมพ์ "ประทับขวัญ" นี้ และส่งมาให้.

ปรากฏสู่สายตาครั้งแรกบนแผ่นกระดาษสา (จารด้วยลายมืออันแลดูศักดิ์สิทธิ์ขลังคร้ามของคุณเนาวรัตน์เอง) บนกำแพงห้องรับรองแขกของภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม.

(อนุมานว่า) ปรากฏและจัดพิมพ์บนเว็บเป็นครั้งแรกที่นี่ โดยข้าพเจ้าเอง.

Picture Horizontal Line

Suphawut.com: Home Suphawut.com Gayly Venomously BryonyTrinity Gayly Venomously BryonyTrinity The Perfectionist's Sanctuary The Perfectionist's Sanctuary
English to Thai Translation | Thai to English Translation Bilingual Translations My English & Thai Poetry Poetry Digital Photo Galleries Digital Photography
Art & Graphic Design Art & Design Gallery New Stuff on Suphawut.com What's New?
Click to Search My Site Site Search Suphawut.com's Site Map Site Map    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Authored, designed and maintained by Bryan.
All Web contents © 2001- Bryan Wathabunditkul. All rights reserved.
No part of this Web site may be reproduced, in any forms or by any means,
without permission in writing from me.


Feel free to e-mail me :-)